منابع و مقاله ها > منابع > طب سنتی ایران


کتب مرجع طب اسلامی و سنتی

http://ricm.tums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=80&sid=1&slc_lang=fa

 

تاریخ پزشکی ایران و جهان اسلام تالیف دکتر محمود نجم ابادی

 http://www.elib.hbi.ir/persian/TRADITIONAL-MEDICINE/HISTORY-OF-MEDICINE-DR-NADJMABADI/NADJM-INDEX-MAIN.htm

 

 کتاب ذخیره خوارزمشاهی نخستین دائره المعارف به زبان فارسی

http://www.elib.hbi.ir/persian/TRADITIONAL-MEDICINE/JORJANI/ZAKHIREH-SIRJANI/INDEX-ZAKHIREH.htm

 

کتاب مخزن الادویه تالیف سید محمد عقیلی خراسانی 

http://www.elib.hbi.ir/persian/TRADITIONAL-MEDICINE/MAKHZAN-AL-ADVIEH/MAKHZAN-INDEX.htm

 

کتاب الحاوی فی طب تالیف حکیم رازی

http://www.elib.hbi.ir/persian/TRADITIONAL-MEDICINE/RAZI/HAVI.htm

 

کتاب قانون تالیف ابن سینا

http://www.elib.hbi.ir/persian/PERSIAN_COMPUTERIZED_BOOKS_FOR_DOS/CANON.zip